Nástroje pro usnadnění přístupu

Mateřská škola
Podivín

„Není krásnější smích než smích šťastných dětí“

Mateřská škola Podivín je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Podivín. Nachází se uprostřed města, přitom však v jeho klidové části. Zajišťuje předškolní vzdělávání v dobře vybavené moderní budově, která je obklopena rozsáhlou zahradou.

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

O školce

Škola poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku od 3 do 7 let podle zákona 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Dále pak stravování dle zákona 107/2008 Sb., o školním stravování. Mezi další produkty školy patří organizování kulturních akcí, organizování společných akcí pro děti a jejich rodiče, podpora zájmových kroužků.

Personál tvoří celkem 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických, 7 provozních. Statutárním zástupcem je ředitelka školy.

Naše vzdělávací nabídka je pestrá a podmínky pro vzdělávání dětí ve věkové skupině 3-7 let jsou optimální. Děti se pohybují v příjemném prostředí, třídy jsou vybaveny kvalitními hračkami a pomůckami. Jsme moderní škola, dobře vybavená interaktivní technikou, současně vnímáme však nutnost, předat dětem pozitivní vztah k přírodě, vést je ke kvalitním mezilidským vztahům a vzájemné komunikaci v přímém kontaktu z očí do očí.

Při plánování aktivit vycházíme z každodenní reality a nabízíme „svým dětem“ maximum. Připravovanou vzdělávací nabídkou směřujeme k fyzickému, psychickému i sociálnímu růstu každého jednotlivce. Doplňujeme rodinnou výchovu, fungujeme jako právní subjekt, nezisková organizace. Flexibilně reagujeme na podněty okolí, záleží nám na spokojenosti dětí i jejich rodičů.

Ve škole se vzdělává 100 dětí. Jsou rozmístěny ve 4 třídách po 25 dětech. Předškolní vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět kolem nás“.

Jedinou nevýhodou naší školy je chybějící bezbariérovost. Tato problematika je v jednání se zřizovatelem.

Svoji činnost škola prezentujeme na webových stránkách, v tisku, na facebooku. Facebook školy je přístupný všem, tedy i nezaregistrovaným.

Aktuálně z Facebooku

  Kontakty
  Mateřská škola Podivín

  Operační program
  Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
  EU fond